Siri Kalvig

Fakta om Siri Kalvig

Født1970
Sivil statusKjæreste
Kjent somVærdame, adm.dir i Storm Weather Center
BostedVåland, Stavanger
Opptatt avVæret
UtdannelseMeterolog, UiB
HårfargeBlond

Norges fremste værdame

Siri Kalvig er kjent som den søte værdama som dukket opp på TV2, og som etterhvert startet den svært suksesfulle meterologibedriften Storm Weather Center. På grunn av sin vellykkede karriere har hun blitt et symbol på kvinnefrigjøring i Norge på 90-tallet, der hun har vist at det er mulig for kvinner å kjempe seg frem i en tidligere mannsdominert bransje. I dag forbinder mange norsk meterologi med nettopp Siri Kalvig og Storm Weather Center.

Miljøambassadør for FN

Vinteren 2006 ble det kjent at Siri Kalvig har takket ja til jobben som ambassadør for FNs miljøprogram UNEP. Hun har uttalt at hun håper at utnevnelsen kan forsterke både hennes eget og nordmenns engasjement i miljøsaken. Som ung var Siri veldig opptatt av miljø, men engasjementet ble tynnet ut etterhvert. Hun er veldig opptatt av global oppvarming, og klimaendringer er et felt som ligger veldig nært knyttet til utdannelsen hennes innen meterologi. Dessuten er hun opptatt av utfordringen i å dekke jordens energibehov uten at det går ut over de fattige landene.

Sitater av Siri Kalvig

Hun forkastet Blindern som studiested fordi "arkitekturen var grusom". - Før jeg begynte på Universitetet i Bergen, reiste jeg på ekskursjon. Om det ble kjemi, geofysikk eller meteorologi, var ikke så nøye. Geofysisk institutt hadde de peneste bygningene, sier Siri, som begynte der.
-Kilde: Magasinet, Dagbladet
Lyse damer på TV blir lett dømt som dumme blondiner.
Kilde: Matematikk.org

Mest populære kjendiser

  1. Rihanna
  2. Nelly Furtado
  3. 50 Cent
  4. Akon
  5. Britney Spears
  6. Avril Lavigne
  7. Triana
  8. Paris Hilton
  9. Mira Craig

Stem: Hva synes du om Siri Kalvig?


Siri Kalvig #$%
1
Njet
2
Snn passe
3
Definitivt!
4
Av en annen verden - En stjerne!
5
Vakker / sexy?
Intelligent?
Talentfull?
Sympatisk?
Morsom?Komment�r denne artikkelen
(<--Skriv inn svaret!)

Kommentarer

1 - Siri Kalvig

- 31.10.2019 01:10:56 tommel opp184 stemmer

Siri Kalvig


2 - Noe nytt her?

- 01.08.2018 20:52:50 tommel opp268 stemmer

Noe nytt her?


3 - FUN CENTER AS

- 01.06.2018 00:59:23 tommel opp224 stemmer

Hvorfor få han fortsette?


4 - Tore Salomonsen - FUN CENTER AS

- 01.06.2018 00:56:23 tommel opp224 stemmer

Jag menar att Tore Salomonsen, som är ägare av Fun Center, och driver sin verkamhët där.. Han är dømd för overgrepp mot barn, och har inget med att driva sådanna värksomhet.....


5 - Tore Salomonsen - FUN CENTER AS

- 01.06.2018 00:51:22 tommel opp183 stemmer

Hva mener du?


6 - Tore Salomonsen - FUN CENTER AS

- 01.06.2018 00:50:46 tommel opp173 stemmer

Hva mener du?


7 - Tore Salomonsen - FUN CENTER AS

- 01.06.2018 00:42:21 tommel opp171 stemmer

Han byter namn, plats och logo, men är den samma...


8 - Noen må se poå hva Tore Salamonsen är:

- 09.08.2016 01:29:58 tommel opp275 stemmer

Gulating lagmannsrett - LG-2013-121287 Instans Gulating lagmannsrett - Dom Dato 2014-01-17 Publisert LG-2013-121287 Stikkord Strafferett. Seksuell omgang. Misbruk av stilling. Trener. Treningsinstitutt. Rettighetstap. Straffeloven § 196 første ledd, § 193 første ledd, § 200 første ledd. Sammendrag Mann dømt til fengsel i 1 år og 10 måneder for to tilfeller av seksuell omgang med barn under 16 år, flere tilfeller av seksuell omgang oppnådd ved misbruk av stilling, samt seksuell handling med noen som ikke har samtykket til det. Overgrepene skjedde overfor unge kvinner som var aktive som treningsutøvere og instruktører ved treningssenter som mannen var eier av og trener ved. Han ble fradømt retten til å være instruktør, trener eller å ha en ledende stilling for jenter under 20 år for en periode på 5 år. Oppreisningserstatning tilkjent med kr 150.000 til en av jentene og 60.000 til flere av de øvrige. Saksgang Stavanger tingrett TSTAV-2012-200817 - Gulating lagmannsrett LG-2013-121287 (13-121287AST-GULA/AVD1). Parter A (advokat Atle Helljesen) mot Rogaland statsadvokatembeter (politiadvokat Cathrine Tanberg). Forfatter Lagmann Martin Tenold, lagdommer Rolf Strøm, sorenskriver Anne Marie Aarrestad. Meddommere: daglig leder Einar Andreas Ånensen, lærer i barne- og ungdomsskole Merete Alvestad, bonde Sigurd Tengsareid, HMS konsulent/ lønningsansvarlig Siri-Marie Haaland Horpestad Stokka. ________________________________________ Innholdsfortegnelse Gulating lagmannsrett - LG-2013-121287 1 Innholdsfortegnelse 2 Lagmannsretten skal bemerke: 4 Tiltalepost II b) 5 Tiltalepost III a 6 Straffutmåling 6 Tiltalepost I - straffeloven § 196 første ledd 6 Tiltalepost II - straffeloven § 193 første ledd: 7 Tiltalepost III - straffeloven § 200 første ledd: 9 Rettighetstap 11 Sivilt krav 11 Sakskostnader 11 Stavanger tingrett avsa 28.06.2013 dom med slik domsslutning: «Tore Kristian Salomonsen, født 10.03.1976, frifinnes for to overtredelser av straffeloven § 200 første ledd. Tore Kristian Salomonsen, født 10.03.1976, dømmes for overtredelse av: - straffeloven § 196 første ledd - straffeloven § 193 første ledd, 4 tilfeller - straffeloven § 200 første ledd, 3 tilfeller til en straff av fengsel i 2-to- år, jf. straffeloven § 62 første ledd. Til fradrag i straffen går 17 -sytten- dager for undergitt frihetsberøvelse i anledning saken. Tore Kristian Salomonsen, født 10.03.1976 fradømmes for alltid retten til å inneha enhver form for ledende stilling som kan innebære personlig kontakt med jenter under 20 år. Tore Kristian Salomonsen, født 10.03.1976, dømmes til å betale erstatning for ikke- økonomisk tap til: B, med kr 150.000,-etthundreogfemtitusen-. C, med kr 60.000,-sekstitusen-. D, med kr 60.000, -sekstitusen-. E, med kr 60.000,-sekstitusen-. F, med kr 50.000,-femtitusen-. Tore Kristian Salomonsen, født 10.03.1976 til å betale erstatning for dekning av utgifter til B, med kr 975,-nihundreogsyttifem- F, med kr 574,-femhundreogsyttifire-. Tore Kristian Salomonsen, født 10.03.1976, dømmes til å betale saksomkostninger med kr 15.000,-femtentusen-. Beløpene forfaller til betaling innen to uker fra forkynnelsen av denne dom.» Det bemerkes at frifinnelsen for «to overtredelser av straffeloven § 200 første ledd» gjelder tiltalebeslutningen post III b, samt tilleggstiltalebeslutningen. Tore Kristian Salomonsen har anket dommen til Gulating lagmannsrett. Anken gjelder bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet for tiltalens poster I, II a, b og d, samt III a og c, straffutmålingen, rettighetstap og idømt erstatning. Lagmannsretten avsa 19.07.2013 beslutning om å henvise saken til ankeforhandling hva gjelder bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet knyttet til tiltalens post II b og III a, straffutmålingen og rettighetstapet. Sivilt krav til fordel for D behandles på nytt. For øvrig ble anken nektet fremmet. Ved tiltalebeslutning utferdiget av statsadvokatene i Rogaland den 15.11.2012 er Tore Kristian Salomonsen, f.10.03.1976, satt under tiltale ved Gulating lagmannsrett for overtredelse av: II Straffeloven § 193 første ledd for å ha skaffet seg eller en annen seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold Grunnlag: b) I løpet av 2009 og 2010 på Kampsportinstituttet i Stavanger i Rogaland og andre steder i Rogaland og omegn, hadde han ved flere anledninger seksuell omgang med D, født 0.0.91, herunder ved at han blant annet hadde vaginalt samleie og/eller oralseks med henne, og/eller at han ved minst en anledning har ført én eller flere fingre inn i hennes vagina. Han var innehaver av og instruktør på Kampsportinstituttet, der D på tidspunktet trente og/eller var ansatt, og skaffet seg den seksuelle omgangen ved å utnytte sin stilling. III Straffeloven § 200 første ledd for å ha foretatt seksuell handling med noen som ikke hadde samtykket til det. Grunnlag: a) I perioden oktober 2006 til august 2011 på Kampsportinstituttet i Stavanger i Rogaland og/eller andre steder i Rogaland og omegn, tok han ved flere anledninger G, født 0.0.90, på brystene uten at hun samtykket til dette. Ankeforhandling ble holdt i lagmannsrettens lokaler i Stavanger den 13.-16.01.2014. Tiltalte møtte og ga forklaring. Han erklærte seg ikke straffskyldig. Det ble avhørt 12 vitner, herav to ved fremlagt bevisopptak, samt foretatt slik dokumentasjon som nærmere fremgår av rettsboken. Tore Kristian Salomonsen, er født 10.03.1976 og bor i Stavanger--- Forusvågen 57, 4033 Stavanger. Han er separert, mottar arbeidsavklaringspenger, og forsørger to barn. Lagmannsretten skal bemerke: Før lagmannsretten tar stilling til skyldspørsmål for de to forhold som foreligger til behandling, er det hensiktsmessig å redegjøre for sakens bakgrunn. Denne er beskrevet slik i tingrettens dom: «De handlinger som er beskrevet i tiltalebeslutningen har alle funnet sted mens tiltalte drev Kampsportinstituttet. Kampsportinstituttet var et enkeltmannsforetak som tiltalte drev. Tiltalte bygde over flere år opp Kampsportinstituttet til å bli et foretak som omfattet en rekke medlemmer, under hovedforhandlingen er det nevnt et medlemstall på 5-600. Tiltalte ansatte etter hvert noen instruktører, andre jobbet der på frivillig basis. Ut over tiltalte har det vært ansatt en senterleder og andre har også vært ansatt til å utføre forefallende arbeid av ulik karakter. Retten må legge til grunn at tiltalte har lagt ned en betydelig arbeidsinnsats for å bygge opp Kampsportinstituttet. Samtlige vitner har beskrevet Kampsportinstituttet som et sted som var viktig for dem, hvor de hadde gode venner og hvor de likte å trene. I relasjon til Kampsportinstituttet har tiltale blitt beskrevet som «Kampsportkongen», «kongen av Kampsport» og «---sport guru», betegnelser han også har brukt om seg selv. Tiltalte har beskrevet seg selv som en veldig fysisk person, i den forstand at han liker å ta på folk når han prater med dem. Han har også beskrevet seg selv som flørtete i sin væremåte. De vitner som har forklart seg i relasjon til Kampsportinstituttet har også beskrevet tiltalte på denne måten. På bakgrunn av bevisførselen må retten legge til grunn at tiltalte har tatt på og gitt klaps på baken til personer langt ut over det som kan settes i en treningsmessig eller sportslig sammenheng, eller relateres til sosial omgang med andre mennesker. Etter rettens vurdering har tiltaltes væremåte også smittet over på andre instruktører og ansatte ved Kampsportinstituttet. Således forklarte blant annet senterlederen at hun kunne klapse medlemmer og andre på baka. Flere av de fornærmede har påpekt at de reagerte på tiltaltes væremåte, med klaps, beføling og flørting. Av andre på Kampsportinstituttet ble de imidlertid fortalt at dette bare var «As væremåte». Slik retten har forstått de fornærmede har de blitt fortalt at atferd de selv mente var grenseoverskridende var «normalt». Som en generell karakteristikk av de fornærmede må retten legge til grunn at de var unge og usikre på egne reaksjoner og grenser. Som det vil fremgå nedenfor legger retten til grunn at jentene var mellom 15 og 21 år gamle da forholdene ble begått. For retten fremstår det som om den generelle aksepten av «As væremåte» har bidratt til at jentene ble mer usikre på egne vurderinger og grenser. Det de opplevde som grenseoverskridende atferd ble for dem beskrevet som normalt. Slik retten vurderer det har denne atferden fra tiltaltes side også vært et ledd i hans «kartlegging» av unge jenter, for å finne ut hvilke jenter han kunne oppnå en seksuell relasjon til. Allerede i 2009 ble tiltalte konfrontert med at hans seksuelle handlinger ble ansett som uakseptable. C, jf tiltalebeslutningens post II a) sendte i mai 2009 en Facebook melding til tiltaltes kone, hvor det ble beskrevet at tiltalte kladdet på og hadde hatt seks med C. Før dette hadde en ansatt instruktør, N, snakket med tiltalte flere ganger om at tiltalte ikke skulle drive å ta på kroppen og brystene til jenter. N har videre beskrevet tiltalte som en person som har behov for å ta på jentene og brystene deres. I august 2010 ble tiltalte konfrontert med de handlinger han hadde foretatt overfor H, jf. tiltalebeslutningens post III d). H var på dette tidspunktet 16 år og forholdet ble blant annet tatt opp av Hs mor. Tiltaltes atferd, med klemming på bryster, ble også tatt opp med han i 2011, blant annet av I, jf. tilleggstiltalebeslutningen, og av J. Videre ble tilsvarende problemstilling tatt opp med ham i 2011 av senterlederen, i forbindelse med F, jf. tiltalebeslutningens post III c). Retten må således legge til grunn at tiltalte en rekke ganger, av ulike personer og over lang tid er blitt konfrontert med at han har hatt en grenseoverskridende atferd av seksuell karakter. Som nevnt tidligere er denne atferden av senterleder og andre blitt bagatellisert slik at dette «bare er tiltaltes væremåte». Slik retten vurderer det har dette sammenheng med at tiltalte var den som eide Kampsportinstituttet, var instruktør der og var «Kampsport kongen». Etter rettens vurdering har tiltaltes handlinger blitt utført med en klar og gjentagende modus. Beføling av bryst har skjedd uten noen foranledning. Øvrig seksuell kontakt, nærmere bestemt seksuell omgang, har gjerne blitt innledet med at tiltalte har sagt «kom skal jeg vise deg noe», hvoretter de fornærmede har blitt tatt med til steder hvor det ikke var andre som lett kunne observere dem. De seksuelle omgangene som har blitt utført i eller ved bilen hans har blitt innledet med at tiltalte har sagt at han skulle ta jentene med en plass, for så å endre dette når han hadde begynt å kjøre. Etter rettens vurdering har det også fremstått som klart at den seksuelle kontakten og omgangen har skjedd for å tilfredsstille tiltaltes seksuelle behov. Den seksuelle kontakten har således blitt avsluttet etter at tiltalte har hatt sædavgang. Etter rettens vurdering har ikke de fornærmede fått tilfredsstilt noen seksuelle behov og retten må legge til grunn at det ikke har vært noe kjærlighetsforhold eller gjensidig seksuelt forhold mellom tiltalte og de fornærmede. Et annet generelt trekk ved de fornærmedes forklaringer er at de har forklart at de først har sagt nei til å utføre de seksuelle handlinger tiltalte har bedt om. De fornærmede har i denne forbindelse forklart at tiltalte har «mast» så lenge at de til slutt har gitt etter for hans ulike ønsker. Når det gjelder tiltaltes befølinger av bryst har dette skjedd overraskende og uventet på de fornærmede.» Beskrivelsen er generelt og i hovedsak dekkende også for lagmannsretten vurdering. Når det gjelder de konkrete forhold knyttet til de to tiltalepostene skyldanken gjelder, vises til beskrivelsen nedenfor. Ved bevisvurderingen skal rimelig tvil komme tiltalte til gode. Tiltalepost II b) Fornærmede D, som er født 0.0.1991, var ansatt som hjelpeinstruktør på KI (Kampsportinstituttet) fra 2009. Før dette hadde hun ett års tid vært et vanlig medlem som trente ved instituttet. Hun har forklart seg for lagmannsretten om ulike overgrepsepisoder. Det har vært gitt ulike forklaringer med hensyn til rekkefølgen. Fornærmede forklarte seg først om episoden som skjedde da hun var på bussholdeplassen ca 50 meter fra Kampsportinstituttet hvor hun var på vei til jobb. Tiltalte kom kjørende og ba henne sette seg inn i bilen. Hun gjorde dette og han kjørte fra stedet i motsatt retning av Kampsportinstituttet. Under kjøreturen ba han henne uten foranledning om å $uge seg. Dette avslo hun først, men han fortsatte å spørre inntil hun ga etter. Hun utførte så handlingen. Tiltalte fikk ved denne anledning ikke sædavgang. Deretter kjørte de til Kampsportinstituttet. Den neste episoden fornærmede forklarte seg om, var da hun hadde blitt med tiltalte i bilen. Han stoppet på et avskjermet sted og satte seg i passasjersetet. Han overtalte henne til å sette seg overskrevs på ham. Denne stillingen fungerte ikke, og tiltalte ba fornærmede gå ut av bilen og stille seg opp ved bakdøren. Han gjennomførte så vaginalt samleie med henne bakfra. Han fikk sædavgang. Den tredje episoden fant sted i forbindelse med en instruktørfest hjemme hos tiltalte. Tiltalte befølte fornærmede på hennes kjønnsorgan mens hun satt i badetøy i et boblebad. Hun skjøv hånden vekk, men tiltalte tok hennes hånd og la den på sitt erigerte kjønnsorgan. Fornærmede oppfattet episoden som ubehagelig, men turde ikke gjør noe mer siden hun oppfattet de øvrige i stampen som tiltaltes venner og at de ville støtte ham hvis det oppstod en motsetningsfylt situasjon. Foruten tiltalte og fornærmede var det to eller tre andre mannlige instruktører i stampen. Fornærmede har videre forklart seg om en episode hvor hun ga tiltalte oralseks i garderoben. Det har vært flere samleier og tilfeller hvor fornærmede har utført oralseks på tiltalte. Fornærmede har forklart at hun tror det har vært inntil fem tilfeller av samleier og inntil fem tilfeller av oralseks, mens tiltalte mener at det har skjedd ved noen færre tilfeller. Lagmannsretten legger til grunn at det har vært mellom 3-5 samleier og 3-5 tilfeller av oralseks. Tiltalte har erkjent flere tilfeller av seksuell omgang med fornærmede, til dels andre episoder og en annen rekkefølge enn det fornærmede har forklart. Lagmannsretten finner ikke at rekkefølgen har betydning for straffverdigheten. Tiltalte har ved sin forklaring om kronologien i hendelsene hevdet at fornærmede var den som ved sin flørtende opptreden la opp til det som senere utviklet seg til den seksuelle omgangen. Selv om tiltalte oppfattet fornærmede som flørtende, finner lagmannsretten det utvilsomt at han oppnådde den seksuelle omgangen ved utnyttelsen av sin posisjon som trener og leder ved Kampsportinstituttet. Den seksuelle omgangen fant sted i en periode hvor fornærmede tilbrakte mye av sin fritid på Kampsportinstituttet. Hun var på jobb der 2-3 ganger i uken, i tillegg til egen trening som kunne skje nesten daglig og med varighet 3-4 timer. Fornærmede ble også tatt på baken og brystene av tiltalte ved en rekke anledninger mens hun var på jobb, ofte bak i resepsjonen. Befølingen skjedde både på og under tøyet. Hun prøvde å unngå å være i situasjoner hvor tiltalte kunne beføle henne, men det var ofte vanskelig. Straffebudet tiltalen rammer ulike former for misbruk av overmaktsforhold. Det vil være situasjonsbetinget hva som skal regnes som misbruk. I Ot.prp.nr.28 (1999-2000) kap. 16.1.1 s. 113 uttales: «Generelt vil det regnes som misbruk dersom gjerningspersonen på en utilbørlig måte utnytter sitt overmaktsforhold til å skaffe seg seksuell omgang med fornærmede, f.eks. som dennes lege, psykolog eller støttekontakt. Relevante faktorer ved vurderingen vil være partenes alder, erfaring og opptreden, herunder hvilken overlegen posisjon dette har satt gjerningspersonen i overfor fornærmede. Herav følger at ikke alle forhold mellom personer hvor den ene part står i et overordningsforhold til den andre omfattes. Situasjonen vil kunne stille seg annerledes dersom partene uavhengig av den enes overmaktsforhold, har seksuell omgang, f.eks. som følge av at det utvikler seg et alminnelig kjærlighetsforhold». Avgjørende vil være en totalvurdering av tiltaltes forhold. Som det fremgår av uttalelsen i lovforarbeidene som er gjengitt over, vil relevante faktorer ved vurderingen være partenes alder, erfaring og opptreden, herunder hvilken overlegen posisjon dette har satt tiltalte i overfor fornærmede. Det har ikke på noe tidspunkt foreligget noe kjærlighetsforhold eller annen nær relasjon mellom tiltalte og fornærmede. Tiltalte var gift og hadde to barn. Han var 33 år gammel, mens fornærmede var 17 år da forholdene startet. Lagmannsretten legger til grunn som bevist at tiltalte har utnyttet sin posisjon som eier og instruktør på Kampsportinstituttet for å oppnå seksuell omgang med fornærmede og han forsto at han oppnådde den seksuelle omgangen som følge av misbruk av denne posisjonen. Etter lagmannsrettens syn står tiltaltes overgrep mot fornærmede D i samme stilling som overgrepene mot de øvrige fornærmede i saken. Lagmannsretten vil bemerke at den fremlagte bloggen og avisoppslaget ikke er egnet til å svekke fornærmedes forklaring og det bevisbildet som ellers foreligger. De objektive og subjektive vilkår for straff er funnet å foreligge. Tiltalte domfelles for overtredelse av post II b ved å ha forholdt seg som beskrevet over. Lagmannsretten har ved bevisvurderingen lagt avgjørende vekt på fornærmedes forklaring, sammenholdt med forklaringen fra øvrige fornærmede i saken. Tiltalepost III a Det ble under ankeforklaringen avklart at det forhold som er beskrevet i dette punkt i tiltalen er strafferettslig foreldet, og det er lagt ned sammenfallende påstand om frifinnelse på dette grunnlag. Lagmannsretten er enig i dette, og tiltalte blir følgelig å frifinne for dette forholdet. Straffutmåling Det skal utmåles straff for det forhold tiltalte ved lagmannsrettens dom er funnet skyldig i, samt de forhold hvor skyldspørsmålet er avgjort ved tingrettens dom. Dette gjelder domfellelsen for tiltalepostene I, II a, c, d, III c og d. Reaksjonsfastsettelsen omfatter etter dette én tiltalepost som gjelder to tilfeller av seksuell omgang med barn under 16 år, fire tiltaleposter som hver for seg gjelder flere tilfeller av seksuell omgang oppnådd ved misbruk av stilling, samt to tiltaleposter som gjelder seksuell handling med noen som ikke har samtykket til det. Det er hensiktsmessig av hensyn til sammenhengen å gjengi beskrivelsen av grunnlaget i tiltalepostene, samt tingrettens premisser i forhold til disse tiltalepostene. Tiltalepost I - straffeloven § 196 første ledd Domfellelsen etter tiltalepost I gjelder seksuell omgang med barn under 16 år. I tiltalen er grunnlaget beskrevet slik: «I november 2009 i Stavanger hadde han seksuell omgang med B, født 0.0.94, herunder ved at han: i) under biltur i Stavanger og/eller omegn, sammen med B , stanset bilen utenfor hovedveien, hvorpå han overtalte henne til å masturbere ham. ii) i garderoben på Kampsportinstituttet i Stavanger i Rogaland overtalte henne til å utføre oralseks på ham.» Fra tingrettens premisser: «Tiltalte og B har i det vesentligste en sammenfallende forklaring om de faktiske forhold av seksuell karakter. Det avgjørende spørsmål er når forholdene fant sted. Fornærmede har forklart at det skjedde da hun var utplassert på Kampsportinstituttet i forbindelse med ungdomsskolens utplassering i bedrift, heretter omtalt som arbeidsuken. Fornærmede har forklart at dette skjedde i november 09. Tiltalte har forklart at det skjedde ett år senere, i forbindelse med at Kampsportinstituttet byttet lokaler, i perioden november/desember 10 til januar 11. Retten er ikke i tvil om at forholdet fant sted i november 09. Retten har ved denne vurderingen lagt vekt på Bs forklaring. B har hele tiden, fra politiavhør og frem til hovedforhandlingen, vært klar på at dette skjedde i arbeidsuka i november 09. Tiltaltes forklaring når det gjelder tidspunktet har variert, fra sommeren 10, til høsten 10 og under hovedforhandlingen til slutten av 2010. Fornærmedes forklaring støttes også av forklaringen fra K, som var i arbeidsuken sammen men B. K har forklart at hun var i bilen sammen med tiltalte i forbindelse med at de var rundt på noen skoler. I bilen tok tiltalte K hånd og la den i skrittet sitt. Tiltalte befølte også K i skrittet, utenpå buksen. Etter bilturen med K ble B med tiltalte, i følge Bs forklaring og i følge K forklaring. Tiltalte har benektet å ha foretatt noen kjøretur med B. Da han under hovedforhandlingen ble konfrontert med bilder, som viser B i bilen med tiltalte på det aktuelle tidspunktet, endret han forklaring til at B kunne ha vært i bilen i forbindelse med at han skulle parkere denne. På bakgrunn av fornærmedes forklaring, K forklaring og bildene finner retten det hevet over enhver rimelig tvil at forholdene som er beskrevet i tiltalebeslutningen fant sted i fornærmedes arbeidsuke, i november 09. B var på dette tidspunktet 15 år gammel. Når det gjelder den seksuelle omgangen må retten legge til grunn at tiltalte kjørte inn på en noe avsidesliggende vei. Han sa til B at «her stopper visst veien». Han ba henne gjentatte ganger om å masturbere seg. B ville ikke dette, men i følge henne maset han så mye om det, og hun følte seg så usikker på hva hun skulle gjøre at hun til slutt gjorde det han ba om. Retten legger til grunn at tiltalte fikk sædavgang. I arbeidsuka, mens de var inne på Kampsportinstituttet sa tiltalte til B at hun skulle komme inn i en garderobe, fordi han skulle vise henne noe. I garderoben ba han B om å utføre oralseks på seg. B sa nei flere ganger, men ga til slutt etter for tiltaltes «mas». Tiltalte fikk sædavgang. Retten må som følge av Bs forklaring legge til grunn at tiltalte etter dette sa: «Er det ikke coolt at du er så ung og jeg er så gammel». Tiltalte var på dette tidspunkt 33 år gammel, mens fornærmede var 15 år. Retten må utvilsomt legge til grunn at tiltalte var klar over hvor gammel B var. Det var således tiltalte som tok imot innmeldelsen av B som medlem på Kampsportinstituttet året før.» Tiltalepost II - straffeloven § 193 første ledd: Domfellelsen etter tiltalepost II gjelder seksuell omgang oppnådd ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold. Grunnlag a) I tiltalen er grunnlaget beskrevet slik: «En gang i perioden april 2009 - mai 2009 i Sola kjørte han bil med C, født 0.0.90, som passasjer. Han kjørte inn på en grusvei der han stanset bilen, knappet opp buksen, og fikk henne til å masturbere seg til sædavgang. Han var innehaver av og instruktør på Kampsportinstituttet, der C på tidspunktet trente og/eller var ansatt, og skaffet seg den seksuelle omgangen ved å utnytte sin stilling.» Fra tingrettens premisser: «C har forklart at hun første gang hadde kontakt med tiltalte i forbindelse med at hun ba om å få fryse medlemskapet sitt en periode på Kampsportinstituttet. I følge fornærmede var tiltalte pågående for å få vite bakgrunnen for dette. Fornærmede følte seg presset til å fortelle at hun skulle ha en brystoperasjon. Tiltalte innvilget da å fryse medlemskapet for en periode. En tid etter operasjonen tok fornærmede kontakt med tiltalte for å få låne noen puter. Han ba henne om å komme innom på dagtid. Han spurte da henne hvordan det gikk med operasjonen og tok henne på brystene og sa; «Dette så jo bra ut». Noe senere, i garderoben, tok han henne på ny på brystene og forsøkte å ta hånda ned i buksene hennes. Fornærmede snudde seg imidlertid vekk, slik at dette ikke lot seg gjennomføre. Det forhold som er beskrevet i tiltalebeslutningen ble innledet ved at tiltalte oppsøkte fornærmede på dagtid i Æ etter noe forutgående kontakt. Tiltalte ba fornærmede med på en kjøretur, men fornærmede sa nei. Etter at tiltalte hadde mast på henne gjentatte ganger ble hun med på en «kjøretur rundt Æ». Tiltalte svingte imidlertid av veien og kjørte til et avsidesliggende sted ved sjøen. Retten må legge til grunn at det som videre skjedde har vært traumatiserende for fornærmede. Hun har hatt problemer med å huske enkeltheter og hun har beskrevet det som skjedde som om hun «var i en film», og at hun var redd. På bakgrunn av tiltaltes forklaring må retten legge til grunn at han fikk fornærmede til å masturbere seg til sædavgang. Retten er ikke i tvil om at tiltalte oppnådde den seksuelle omgangen med fornærmede som følge av hans misbruk av sin posisjon som eier og trener på Kampsportinstituttet. Retten viser også i denne forbindelse til det fornærmede skrev til tiltaltes kone på Facebook, hvor det fremgår at tiltalte skal ha sagt til fornærmede at hun skulle få jobb på Kampsportinstituttet eller gratis trening dersom hun hadde seks med tiltalte. Fornærmede kunne under hovedforhandlingen ikke huske dette, men retten legger vekt på uttalelsen i det den er skrevet kort tid etter at forholdet fant sted. Retten har for øvrig ikke funnet noen grunn til å betvile fornærmedes troverdighet. Retten legger også i denne sammenheng til grunn at det ikke var noe kjærlighetsforhold eller annen nær relasjon mellom tiltalte og fornærmede. Retten legger videre til grunn at tiltalte ikke forsøkte å tilfredsstille fornærmede seksuelt, men avsluttet det hele etter at han hadde hatt sædavgang. Retten må etter dette legge til grunn som utvilsom at tiltalte har forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen, ved at han har misbrukt sin posisjon som eier og instruktør ved Kampsportinstituttet til å skaffe seg seksuell omgang med fornærmede. Retten er ikke i tvil om at tiltalte forsto at han oppnådde den seksuelle omgangen som følge av at han misbrukte sin posisjon som eier og instruktør på Kampsportinstituttet. Grunnlag c) I tiltalen er grunnlaget beskrevet slik: «I perioden november 2009 til årsskiftet 2010/2011 på Kampsportinstituttet i Stavanger i Rogaland og/eller andre steder i Rogaland og omegn, hadde han ved flere anledninger seksuell omgang med B, født 0.0.94, herunder ved at hun utførte oralseks på ham og masturberte ham. Han var innehaver av og instruktør på Kampsportinstituttet, der B på tidspunktet trente og/eller var ansatt, og skaffet seg den seksuelle omgangen ved å utnytte sin stilling.» Fra tingrettens premisser: B har forklart at det har vært flere tilfeller av seksuell omgang etter de forhold som er beskrevet i tiltalebeslutningens post I. Tiltalte har bekreftet riktigheten av dette. Tiltalte har forklart at fornærmede har utført oralseks på han og masturberte ham ved tre anledninger, mens fornærmede har forklart at dette skjedde ved to anledninger. Retten må således legge til grunn at fornærmede utførte oralseks og masturberte tiltalte ved minst to anledninger. Retten må legge til grunn at fornærmede har utført den seksuelle omgangen til tiltalte har blitt tilfredsstilt seksuelt. Retten må også legge til grunn at det ikke har vært noe kjærlighetsforhold eller annen nær relasjon mellom tiltalte og fornærmede. Tiltalte har heller aldri tilfredsstilt fornærmede seksuelt. Retten er ikke i tvil om at tiltalte har forstått at han har oppnådd den seksuelle omgangen som følge av misbruk av sin posisjon som eier og instruktør på Kampsportinstituttet. Retten viser i denne forbindelse også til at den seksuelle kontakten ble innledet mens fornærmede var i arbeidsuken på Kampsportinstituttet, hvor fornærmede bare var 15 år gammel. Grunnlag d) I tiltalen er grunnlaget beskrevet slik: «I tidsrommet 19. august 2010 til 10. januar 2011 på Kampsportinstituttet i Stavanger i Rogaland og andre steder i Rogaland og omegn, hadde han ved flere anledninger seksuell omgang med E, født 0.0.1993, i form av vaginalt samleie og/eller masturbasjon av henne. Han var innehaver av og instruktør på Kampsportinstituttet, der E på tidspunktet trente og/eller var ansatt, og skaffet seg den seksuelle omgangen ved å utnytte sin stilling.» Fra tingrettens premisser: «E trente på Kampsportinstituttet og deltok i betydelig grad under dugnaden der i desember 2010. I januar 2011 ble hun ansatt der, uten å ha søkt på jobb, og hun fikk også høyere lønn enn andre ansatte med tilsvarende jobb. Under dugnaden innledet tiltalte relasjonen til fornærmede ved at han ropte på henne og sa han skulle vise henne noe inne på et rom på Kampsportinstituttet. Han dro da ned buksen hennes og begynte å beføle henne. Fornærmede har forklart at hun ikke visste hvordan hun skulle reagere. Fornærmede bodde på denne tiden på Sola og kollektivtransporten gjorde at det var vanskelig for henne og komme til og fra Kampsportinstituttet. Tiltalte kjørte henne derfor hjem ved flere anledninger, og han skal også ha plukket henne opp for å frakte henne til Kampsportinstituttet. Ved en anledning befølte han hennes kjønnsorgan mens han kjørte. Han kjørte inn til parkeringsplassen ved Sola videregående skole og fikk henne til å masturbere seg til sædavgang. Ved en annen anledning ba han om at fornærmede ble med ham i bilen, fordi han skulle til IKEA og hente noen varer. Han kjørte imidlertid ikke til IKEA, men til en strand ved Hinna. Her ba han henne om å komme bak i bilen, hvoretter han gjennomførte et samleie med henne. Etter at han hadde hatt sædavgang spurte han henne om hun brukte p-piller, fordi han hadde så god sæd. I følge fornærmede sa tiltalte at det var godt hun kunne brukes til noe annet enn arbeid ved Kampsportinstituttet. Ved et annet tilfelle på Kampsportinstituttet sa tiltalte til fornærmede at hun måtte slikke ballene hans før hun fikk lov til å gå hjem. Fornærmede gjorde så dette. Ved et annet tilfelle førte han penisen inn i hennes vagina, på hemsen i de nye lokalene. Tiltalte fikk imidlertid ikke sædavgang, i det det kom personer inn i lokalene nede som gjorde at han måtte avslutte. Retten må legge til grunn at det ikke var noe kjærlighetsforhold eller annen nær relasjon mellom tiltalte og fornærmede. Retten må videre legge til grunn at tiltalte ikke tilfredsstilte fornærmede seksuelt. Retten er ikke i tvil om at tiltalte forsto at han oppnådde den seksuelle omgangen som følge av hans misbruk av posisjonen som eier og instruktør på Kampsportinstituttet. Retten viser her også til det faktum at fornærmede fikk jobb, uten å ha søkt og med høyere lønn enn andre, etter at tiltalte hadde fått seksuell omgang med henne. For ordens skyld presiserer retten her at dette misbruk av posisjon fant sted i forbindelse med dugnaden.» Tiltalepost III - straffeloven § 200 første ledd: Domfellelsen etter tiltalepost III gjelder seksuell handling med noen som ikke har samtykket til det. Grunnlag c) I tiltalen er grunnlaget beskrevet slik: «I tidsrommet august 2009 til september 2011 på Kampsportinstituttet i Stavanger i Rogaland og/eller omegn, har han ved flere anledninger befølt F, født 0.0.92, på hennes bryst, bake og/eller kjønnsorgan, uten at hun samtykket til dette.» Fra tingrettens premisser: «F har forklart at hun en rekke ganger er blitt tatt på baka, brystene og på kjønnsorganet utenpå buksa. Tiltalte har anført at Fs forklaring i betydelig grad er overdrevet. Retten må legge til grunn at F hadde et relativt åpent forhold til tiltalte, i den forstand at hun fortalte ham en del om sitt privatliv. Hun fortalte han blant annet at hun ikke hadde vært sammen med noen gutter, selv om hun opplevde det slik at tiltalte var opptatt at «seks ting». Fornærmede har forklart at som følge av at hun ikke hadde vært sammen med noen gutter og var ung og usikker, «tok han på seg oppgaven» med å «manne henne opp» ved blant annet å ta henne på brystene og baka. Fornærmede følte ubehag ved dette og trakk seg unna, noe tiltalte har forklart at han observerte. På bakgrunn av fornærmedes forklaring må retten legge til grunn at tiltalte ved en rekke anledninger har tatt fornærmede på baka og på brystene inne på Kampsportinstituttet og når hun var i bilen sammen med ham. Fornærmede har også forklart at tiltalte ved en anledning presset henne opp mot veggen inne på Kampsportinstituttet. Hun har forklart at han kysset henne og fortalte at han var kåt. Hun har forklart at han var hardhendt og «fanget» henne. Han presset det ene beinet sitt mellom lårene hennes og befølte henne i skrittet utenpå buksa. Fornærmede har videre forklart at det eneste hun greide å si var at hun ville hjem. Hun kom seg løs, men han tok henne igjen før utgangsdøra og kysset henne. Fornærmede har forklart at hun greide å springe til bilen, hvor hun låste seg inne. Hun oppdaget da at tightsen hun hadde på seg hadde kommet inn i hennes kjønnsorgan, som følge av hans berøring. Etter rettens vurdering ligger sistnevnte hendelse svært nær opptil en strengere strafferettslig subsumsjon. Retten har festet lit til og legger til grunn som bevist fornærmedes forklaring om de hendelser som har funnet sted. Når det gjelder omfanget av befølingene av bryst og bake må retten legge til grunn at det har skjedd en rekke ganger over lang tid. Etter rettens vurdering er det utvilsomt at tiltalte har foretatt disse handlingene vel vitende om at det ikke forelå noe samtykke fra fornærmede, verken verbalt eller ved konkludent atferd. Retten er ikke i tvil om at handlingene fra tiltaltes side var seksuelt motivert.» Grunnlag d) I tiltalen er grunnlaget beskrevet slik: «Mandag 30. august 2010 på Kampsportinstituttet i Stavanger i Rogaland og/eller omegn, tok han tak i brystene til H, født 0.0.94, løftet t-skjorten hennes og strøk henne nedover ryggen og mot hoftebenene uten at hun samtykket til dette.» Fra tingrettens premisser: «H har forklart at hun etter en trening på Kampsportinstituttet drev og tøyde ut. Tiltalte bemerket da hvor myk hun var og ba henne komme til ham i resepsjonen for å vise hvor myk hun var. I denne forbindelse kommenterte tiltalte hvor fin kroppen hennes var. Hun repliserte da at hun hadde litt mage. I følge fornærmede tok han henne da på brystene og sa: «Det gjør ikke så mye så lenge du har disse». H var på dette tidspunkt 16 år gammel. Retten har festet lit til hennes forklaring og legger denne til grunn. Retten må også legge til grunn at fornærmede ikke samtykket til dette, verken verbalt eller ved konkludent atferd. Retten må også legge til grunn at tiltalte forsto at fornærmede ikke samtykket til noen beføling av brystene hennes. Retten er heller ikke i tvil om at tiltaltes handlinger var seksuelt motiverte. I følge fornærmede kom hun seg ut av situasjonen ved å si at hun skulle ta soltime, på et solstudio som ligger like ved Kampsportinstituttet. Da fornærmede var kommet til solstudioet kom tiltalte etter henne. Mens fornærmede forsøkte å betale for soltimen på en automat kom tiltalte bort til henne, løftet opp t-skjorten hennes og strøk henne nedover ryggen og over hoftebenet. Han spurte henne også 3-4 ganger om hun ikke ville ta sol sammen med han i en stor solseng. Retten er ikke i tvil om at fornærmede ikke samtykket til befølingen og at tiltalte forsto at det ikke forelå noe samtykke. Retten er heller ikke i tvil om at tiltaltes handlinger var seksuelt motivert. Etter at fornærmede var kommet i solsengen kom tiltalte og banket på døren der hun lå. Fornærmede har forklart at hun ble svært redd av tiltaltes banking på døren, som følge av de hendelsene hun kort tid tidligere hadde vært utsatt for. ( ... )» Med unntak for at tiltalte nå er frifunnet for tiltalepost III a, står saken straffutmålingsmessig i all hovedsak i samme stilling som for tingretten. Det er sentralt ved reaksjonsfastsettelsen at tiltalte over en lengre periode har begått overgrep mot mange unge jenter ved Kampsportinstituttet. Jentene var i en livsfase hvor de var umodne og usikre på sine grenser og evner til å stå ved disse. Tiltalte har fremstått for de fornærmede som tillitsvekkende, og har på mange måter støttet og hjulpet jentene. Han har vært en viktig voksenkontakt for flere av de fornærmede og de tilbrakte mye tid på Kampsportinstituttet. Flere av de fornærmede har også forklart at de oppfattet tiltalte slik at han ville deres beste. Overgrepene har derved klare elementer av tillitsbrudd i seg. Tingretten uttaler i sine premisser for straffutmålingen følgende: «For overtredelsen av straffeloven § 196 første ledd må retten som nevnt legge til grunn at tiltalte har misbrukt sin posisjon til å oppnå seksuell omgang med en jente som så vidt var fylt 15 år. Overtredelsen fant sted mens fornærmede var i arbeidsuken hos tiltalte og hun har hatt ettervirkninger etter det som skjedde, jf. nærmere nedenfor. Tiltalte har imidlertid i erkjent de faktiske forhold, noe som må tillegges vekt i formildende retning. Selv om retten må legge til grunn at saken har vært belastende for fornærmede er belastningen noe redusert som følge av at tiltalte har erkjent de faktiske forhold. Under henvisning til Rt-2013-188 legger retten til grunn at straffenivået for denne overtredelsen isolert ligger i området rundt 6 måneder fengsel. Overtredelsen av straffeloven § 193 første ledd gjelder fire fornærmede, og overtredelsene har skjedd over en periode på vel tre år. Det er gjennomført en rekke samleier og tilfeller av oralseks. Det foreligger også en ikke ubetydelig aldersforskjell mellom tiltalte og de fornærmede, og det foreligger misbruk av stilling fra tiltaltes side. Retten må også legge til grunn at flere av de fornærmede har fått ettervirkninger som følge av tiltaltes handlinger, jf. nærmere nedenfor. I formildende retning må retten legge til grunn at tiltalte har forklart seg om forholdene, som i stor utstrekning sammenfaller med de fornærmedes forklaring. Når det gjelder straffenivået har retten sett hen til flere avgjørelser, Rt-1998-1010, Rt-2003-453, RG-2009-59 [kan være RG-2009-594, Lovdatas anm.], LE-2011-199572 og LB-2010-70818-1. Etter rettens vurdering tilsier disse avgjørelsene, sammenlignet med faktum i foreliggende sak, at straffenivået ligger noe over 1 år. Tiltalte domfelles for tre overtredelser av straffeloven § 200 første ledd. ( ... ) Retten må også legge til grunn at de fornærmede har slitt med ettervirkninger av tiltaltes atferd. I skjerpende retning legges det også vekt på at tiltalte har kommet i posisjon til jentene som følge av misbruk av sin posisjon. I skjerpende retning ser retten også hen til aldersforskjellen mellom dem. I formildende retning legger retten vekt på at tiltalte i noen utstrekning har erkjent de faktiske forhold. Retten har ved reaksjonsvurderingen sett hen til avgjørelsene i Rt-2006-431 og Rt-2010-523. Straffenivået i disse sakene, sammenholdt med faktum i foreliggende sak, tilsier etter rettens vurdering en fengselsstraff på noe over 6 måneder for forholdene i vår sak. Ved reaksjonsfastsettelsen skal det ses hen til straffeloven § 62 første ledd. Retten ser også hen til at tiltalte dømmes til tidsbegrenset rettighetstap.» Når det særskilt gjelder den reduksjon i straffen tiltalte skal ha etter straffeloven § 59 annet ledd skal lagmannsretten bemerke: Etter bestemmelsen skal den som avgir en uforbeholden tilståelse, gis reduksjon i straffen; såkalt tilståelsesrabatt. Tiltalte har gitt en forklaring som langt på vei sammenfaller med forklaringen fra de fornærmede. På enkelte områder har han også fortalt om enkeltepisoder de fornærmede ikke har kunnet huske. På den annen side har han ikke avgitt noen uforbeholden tilståelse. Han har ikke erkjent straffeskyld og han mener han ikke har misbrukt sin stilling. I forhold til tiltalens post I har han ikke forklart seg i samsvar med det han etter tingrettens dom er domfelt for på det avgjørende punkt som gjelder fornærmedes alder. Bestemmelsen han derfor ikke fullt ut anvendes. På bakgrunn av dette og det som ellers fremgår av tingrettens premisser, finner lagmannsretten samlet vurdert at straffen settes til fengsel i 1 år og 10 måneder. Rettighetstap Når almene hensyn tilsier det kan den som har begått en straffbar handling som viser at vedkommende kan misbruke en stilling, virksomhet eller aktivitet, fratas retten til for fremtiden å ha en stilling eller utøve en virksomhet eller aktivitet, jf. straffeloven § 29 første ledd bokstav b). Slikt rettighetstap ilegges for en bestemt tid inntil 5 år, eller når særlige grunner tilsier det, på ubestemt tid. Lagmannsretten viser til at tiltalte har oppnådd seksuell omgang med flere jenter som følge av misbruk av sin stilling som eier og instruktør på Kampsportinstituttet. Hans posisjon som eier og instruktør står sentralt også ved overtredelsen av straffeloven § 196 første ledd, samt straffeloven § 200 første ledd. Tiltalte vurderes som uskikket til å være instruktør, trener eller å ha en ledende stilling for jenter under 20 år. Almene hensyn tilsier at tiltalte idømmes rettighetstap i samsvar med dette. Straffesaken har hatt merkbare og betydelige konsekvenser, både sosialt og økonomisk, for tiltalte. Han har gått i terapi. Sammenholdt med den straff han må sone, finnes de almenpreventive hensyn tilstrekkelig ivaretatt ved et tidsbegrenset rettighetstap. Rettighetstapet ilegges passende for 5 år, og trer etter loven i kraft fra den dagen dommen er endelig. Sivilt krav D har krevd oppreisningserstatning og påstått denne utmålt til samme beløp som tingretten fastsatte. Kravet hjemlet i skadeserstatningsloven § 3-5 første ledd litra b) jf. § 3-3. Kravet er ikke bestridt. Lagmannsretten er enig i tingrettens fastsettelse og viser til tingrettens premisser som også er dekkende for lagmannsrettens vurdering. Erstatningen fastsettes etter dette til kr 60 000. Sakskostnader Sakskostnader ilegges ikke for lagmannsretten, jf. strpl § 436 annet ledd. For tingretten settes sakskostnadene til kr 12.000. Dommen er enstemmig. Domsslutning 1. Tore Kristian Salomonsen, født 10.03.1976, dømmes for overtredelse av straffeloven § 193 første ledd, samt de forhold hvor skyldspørsmålet er endelig avgjort ved Stavanger tingretts dom av 28.06.2013, til straff av fengsel i 1 -ett- år og 10 -ti- måneder, jf. straffeloven § 62 første ledd. Ved soning av straffen går til fradrag 17 -sytten- dager for utholdt varetekt i anledning saken. 2. Tore Kristian Salomonsen fradømmes for en periode på 5 -fem- år retten til å være instruktør, trener eller å ha en ledende stilling for jenter under 20 år. 3. Tore Kristian Salomonsen frifinnes for tiltalebeslutningen post III a). 4. Tore Kristian Salomonsen dømmes til å betale erstatning for ikke-økonomisk tap til D, med kr 60.000, -sekstitusen- innen 2 -to- uker fra forkynnelsen av denne dom. 5. Sakskostnader idømmes ikke for lagmannsretten. I sakskostnader for tingretten betaler Tore Kristian Salomonsen kr 12.000 -tolvtusen-.


9 - Ståle

- 09.08.2016 00:26:53 tommel opp239 stemmer

Så den jævelen på Stavanger Kickoff i går! http://www.dagsavisen.no/stavanger/kampsport-i-hostferien-1.587335


10 - Mira

- 09.08.2016 00:19:06 tommel opp252 stemmer

Siri.... you rock!


11 - antipsykopat

- 08.08.2016 23:31:39 tommel opp243 stemmer

Tore Salomosen soner sin dom for missbruk av barn mens han jobber som bursdagsvert for barn på Stavanger KickOff sammen med Ole Lukkøye Klemetsen!


12 - Tore Kristian Salomonsen

- 08.07.2016 21:22:05 tommel opp702 stemmer

Han gir seg ikke,nå er Stavanger Kickoff arean for seksuelle overgrep!§!!


13 - Tore Salamonsen er en pedofil

- 21.05.2016 23:43:31 tommel opp232 stemmer

https://www.myheritage.no/photo-1000035_152155871_152155871/tore


14 - Tore Salomonsen

- 16.05.2016 21:56:50 tommel opp253 stemmer

Tore Salomonsen och Ole Klemetsen jobbar samman.


15 - Stavanger KickOff

- 30.04.2016 00:15:51 tommel opp237 stemmer

Tore Psyko Salomonsen er d�md f�r overgrepp mot barn og fortsetter att �ga Stavanger KickOff og Flex24 sammen med ole klemetsen!


16 - Ole "lukk�ye" klemetsen

- 12.04.2016 23:22:16 tommel opp264 stemmer

Jobber med seks d�mde Tore Kristian Salamonsen p� Flex24!


17 - Tore Kristian Salomonsen

- 08.04.2016 10:29:51 tommel opp233 stemmer

http://stavangerkickoff.no/ D�md for bissbruk av barn!


18 - Test

- 22.05.2014 14:43:08 tommel opp262 stemmer

Test


19 - Tore Kristian Salomonsen er psykopat

- 03.08.2010 08:42:27 tommel opp285 stemmer

http://www.kampsportinstituttet.no/bilder/thumbnails/Bilde%20134.jpg


20 - gekko

- 24.10.2008 19:52:26 tommel opp314 stemmer

Hjelp, vi må danse!


21 - oddinge.johannesen@getmail.no

- 03.08.2008 02:02:58 tommel opp355 stemmer

du er en snill og varm dame lenge må du leve.Det du står for er fint. Stå på lenge leve likestilling


22 - jj

- 27.03.2008 22:55:31 tommel opp375 stemmer

siri kalvig e seksy å kunne tatt hun ei runde i senga


23 - iss

- 17.01.2008 03:34:41 tommel opp320 stemmer

meteorologi schmeteorologi


24 - Om Siri Kalvig

- 25.01.2007 15:07:12 tommel opp394 stemmer

Det heter meteorologi, ikke meterologi. Skjerp dere, dere som lever av å kommunisere!
1

Klipp ut og lim inn på websiden din fra boksen under for å lage en link til denne Siri Kalvig-siden: